Arbetsbeskrivningar

Här finns arbetsbeskrivningar för alla funktioner som är involverade i grundkurs för patrullhundar.

Försvarsmaktsgrupp (enbart patrullhundkurs)

 • Utarbetar och reviderar genomförandeplan/patrullhundkurs
 • Utarbetar och reviderar kursplan för KU instruktör/patrullhundkurs
 • Driver i samverkan med produktionsledaren verksamhet, rutiner, KU instruktör avseende patrullhundkurs på lång sikt
 • Stödjer och samverkar med produktionsledare i det dagliga arbetet med patrullhundkurser
 • Skapar i samverkan med produktionsledare/försvarsmaktsombud förutsättningar för utbildning av ombud och KU instruktör
 • Genomför utvärderingar av verksamheten kontinuerligt
 • Leder utvecklings-, och kvalitetsarbetet

Produktionsledare (enbart patrullhundkurs)

 • Ansvarar i samverkan med försvarsmaktsgrupp, försvarsmaktsombud och distrikt för den dagliga verksamheten med patrullhundkurser
 • Sammanställer information och rapporter beträffande patrullhundskurser för avrapportering till försvarsmaktsgrupp och Försvarsmakten
 • Samverkar med försvarsmaktsgrupp vid planering och genomförande av KU instruktör samt utbildning av försvarsmaktsombud
 • Ansvarar för slutligt godkännande av budgetar före kursstart inhämtade via försvarsmaktsombud
 • Ansvarar för godkännande av kursansvarig instruktör på grundval av förslag från distrikt via försvarsmaktsombud

Försvarsmaktsombud

 • Företräder försvarsmaktsgruppen/produktionsledaren gentemot mottagande utbildningsgrupp/förband
 • Har kontinuerlig samverkan med utbildningsgrupp/förband
 • Samverkar med distrikt, kursansvariga instruktörer, produktionsledare/försvarsmaktsgrupp för att följa upp patrullhundkurser
 • Har kontrollfunktion avseende patrullhundkurs
 • Tar emot information från distriktet om planerade kurser och tilltänkta kursansvariga instruktörer. Samråder därefter med produktionsledaren beträffande tillsättning av instruktörer.
 • Kontaktar och informerar kursansvarig instruktör inför uppstart av kurs för att informera om dokumentation, administrativa/ekonomiska rutiner samt genomförandeplan för patrullhundskurs
 • Tar emot kursplan/rapport och budget från kursansvarig instruktör, kontrollerar och skickar vidare till SBK:s kansli
 • Tar emot information från SBK:s kansli avseende aktivitetsnummer
 • Tar emot utbetalningsunderlag och rapporter från ansvarig instruktör. Kontrollerar, attesterar och skickar till kansliet enligt anvisningar
 • Informerar produktionsledaren och distriktet om stora avvikelser från kursplanen
 • Närvarar om möjligt vid genomförande av certifikatprov
 • Anvisar eventuellt nytt certprov för underkända deltagare
 • Bistår med rådgivning avseende patrullhundkurser

Distrikt (se även allmän arbetsbeskrivning till höger)

 • Skapar förutsättningar för att bedriva patrullhunds-verksamhet inom distriktet
 • Genomför dialog med utbildningsgrupp
 • Planerar utbildningsåret
 • Informerar försvarsmaktsombudet om distriktets planerade kurser samt tilltänkta instruktörer
 • Samverkar med försvarsmaktsombud, utbildningsgrupp och kursansvariga instruktörer vid genomförande och uppföljning av kurser
 • Uppdaterar lista över behöriga instruktörer för patrullhundkurs via SBK:s kansli och lämnar förslag på tänkbara kursansvariga instruktörer för patrullhundkurs till försvarsmaktsombud
 • Tar emot kursplan/rapport och budget från försvarsmaktsombudet som information
 • Får aktivitetsnummer från SBK:s kansli som information
 • Tilldelar kontrollant till certifikatprov samt vid behov provledare
 • Uppdaterar listor över auktoriserade provledare och kontrollanter
 • Stödjer lokalklubb vid info/PR/rekrytering av ekipage och funktionärer
 • Deltar vid utbildningskonferens varje år för att förmedla informationen vidare inom distriktet.

Lokalklubb / kursarrangör

 • Planerar utbildningsåret
 • Samverkar med distrikt och instruktörer vid genomförande av kurser
 • Följer upp och samverkar med ansvariga instruktörer avseende kursens genomförande enligt plan

Kursansvarig instruktör

 • Planerar kursens utbildningsår (kalenderår med, om möjligt, kursstart på våren och certifikatprov på hösten)
 • Håller informationsmöte inför inträdesprov/kurs i samverkan med distrikt/utbildningsgrupp
 • Kontaktar aktuell biträdande instruktör
 • Fyller i och skickar kursplan/rapport och budget till försvarsmaktsombudet
 • Tar emot aktivitetsnummer från kansliet
 • Genomför Inträdesprov enligt fastställda anvisningar
 • Anmäler elever till GU-F i samverkan med lokalklubb och distrikt
 • Ansvarar för att kurs genomförs enligt genomförandeplan Patrullhundkurs
 • Ansvarar för att rutiner avseende administration, ekonomisk uppföljning/redovisning följs
 • Ansvarar för att avvikelser från kursplanen meddelas till försvarsmaktsombudet
 • Om auktoriserad agerar provledare vid certifikatprov (om inte samverka med distrikt för tilldelning av alternativ provledare)
 • Tillstyrker i samråd med kontrollant eventuellt omprov av icke godkänt ekipage vid certifikatprov
 • Upprättar efter genomfört certprov en sammanställning med uppgift om antal elever vid kurs, antal godkända, antal ej godkända med orsak och eventuellt omprov samt skickar sammanställningen till försvarsmaktsombudet
 • Genomför utvärdering med instruktörslag och elever enligt fastställd blankett samt skickar denna till försvarsmaktsombudet
 • Deltar på KU instruktör minst vartannat år