Information om ändringar i etisk policy

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling

En reviderad version av etisk policy vid prov och tävling fastställdes av förbundsstyrelsen 3 mars 2017.

Bakgrund

Svenska Brukshundklubbens "Etiska policy vid prov och tävling" gäller sedan 2010-05-07. En arbetsgrupp under förbundsstyrelsen har haft i uppdrag att se över policyn då omvärlden förändrats, frågor kring policyn uppkommit från tävlande och funktionärer samt SKK:s domaretiska regler tillkommit sedan dess.

Den etiska policyn syftar till att tjäna både som riktlinje och som ramverk för reflektion och diskussion av de etiska frågor som kan dyka upp på prov och tävlingar.

Handlingar som strider mot den etiska policyn bör hanteras på samma sätt som handlingar som strider mot reglerna.

I mars beslutade förbundsstyrelsen om en reviderad version av den etiska policyn som innebär en del förändringar. Här följer in sammanfattning av de mest omfattande delarna.

Förändringar i den reviderade versionen

En förändring som den reviderade policyn bidrar till är att man får tjänstgöra som funktionär för hund och förare som man varit instruktör för, så länge man inte själv fört hunden vid träning eller tävling de senaste sex månaderna. I policyn finns det exempel som tydliggör detta.

Den nya policyn gör ingen skillnad om man som instruktör fått ersättning eller inte.

På prov och tävlingar, där bestämmelserna anger ett uttryckligt förbud, får du inte tjänstgöra som funktionär för hund av egen uppfödning. Policyn uttrycker dock att det bör undvikas i alla prov- och tävlingsformer.

Man får inte tjänstgöra som funktionär för en enskild hund man sponsrar, men man får vara funktionär i de fall man sponsrar hela tävlingen med t.ex. priser.

I slutet på den reviderade versionen hittar man exempel som förtydligar de olika etiska omständigheterna som tas upp i policyn.

Den reviderade policyn hittar du på www.brukshundklubben.se/styrdokument.