Förändringar som gynnar glädjefyllda tävlingsprogram

I nummer ett av Brukshunden skrev Jenny Wibäck en artikel om vad införandet av internationella lydnadsregler medför. Då inte hela artikeln fick plats i tidningen, publiceras den här i sin helhet.

Som Brukshunden tidigare rapporterat är 12 lydnadsdomare i Sverige utsedda att ledaförändringsarbetet inför 2017 års regelrevidering. Under sista helgen i november granskade den utvalda gruppen av referensdomare FCI:s regelverk i sömmarna, samtidigt som nationella riktlinjer diskuterades fram. Samtliga involverade är eniga om vikten av bedömning som upplevs jämn och rättvis, samt att utföranden som utstrålar arbetsglädje ska premieras.

De nationella riktlinjerna kommer sammanställas i en handledning som ska fungera som komplement till regelboken. Eventuellt blir det ett levande dokument, tillgängligt via nätet, för att säkra att såväl domare som tävlande alltid kan ha tillgång till samma information. I skrivande stund pågår arbete med definitioner och formuleringar kring hur betygsskalan ska användas avseende helhet kontra detaljer, samt klargöranden kring begrepp som exempelvis tempo, överdrivet kroppsspråk, dubbelkommando vs extra kommando och "självständigtagerande".

Några viktiga frågetecken som rätas ut:

  • Alla betyg under tio ska tydligt motiveras och betyg med tillhörande kommentarer kommer att antecknas, liksom tidigare. Efter tävlingen ska domaren finnas tillgänglig för eventuella frågor från de tävlande.
  • FCI betonar tydligt vikten av att domaren vid bedömning av tempo tar hänsyn till hundens ras. De svenska referensdomarna är eniga om att också ta stor hänsyn till individers kroppsbyggnad inom olika raser. Det som ska bedömas är inte hastighet, utan den vilja och intensitet hunden utstrålar för att utföra sin uppgift.
  • I gruppmomenten i nya klass 3 ingår en inkallning som blivit omdiskuterad. För att minska risken för att hundar springer fram till varandra, kommer hög fart inte att premieras. Majoriteten av referensdomarna var också eniga om att det inte är lämpligt att – i fall med få startande - låna in hundar till detta moment, eftersom det är viktigt att såväl förare som hundar är förberedda för sin uppgift. Alternativa upplägg ska diskuteras med FCI.
  • Gula och röda kort ska inte utdelas till en hund som under aktivt arbete råkar befinna sig utanför plangränsen, utan dessa regler är till för en hund som har för avsikt att lämna sin förare.
  • Det är tillåtet att berömma sin hund ordentligt efter genomförda moment.
  • Vid tävlingar där CACIOB utdelas ska tävlingsledaren kunna kommendera på engelska, men denna kunskap är inte nödvändig vid övriga tävlingar.

Domaren får en tydligare roll

I FCI:s regelverk förtydligas domarens roll i tävlingens planering och praktiska genomförande. Detta förutsätter en god kontakt mellan domare och tävlingsledare redan före tävlingsdagen.

Ett förslag som framkom under mötet och som kommer rekommenderas arrangerande klubbar är att använda den obligatoriska halvtimman mellan anmälan och första start, till att ha en banvandring för de tävlande och gärna med en "white dog" (föråkare). Detta upplägg är förstås dels en viktig service för de som startar, samtidigt som det ger såväl domare som tävlingsledare chans att upptäcka oplanerade svårigheter i upplägget innan första tävlande hund är på banan. Dessutom ges förare på arrangerande klubb goda chanser till träningarsom är autentiska med tävlingssituationen.

Jämnare bedömning är att vänta

Troligen kommer det i detta förändringsarbete ske en naturlig gallring, där de domare som är mest intresserade av grenen blir kvar, vilket tillsammans med tydligare bedömningsanvisningar borgar för jämnare bedömningar framöver. Samtidigt ger detta ett ökat behov av nya domare. Kontakta ditt distrikt om du är intresserad – domarrollen är fantastiskt utvecklande på många plan!

SBK:s hemsida håller dig uppdaterad

För information om hur momenten i de olika klasserna ser ut, samt vilka regler som gäller för dig som redan har meriter i tävlingslydnad - se brukshundklubben.se sökväg tävling – lydnad. Denna sida uppdateras löpande med information allt eftersom besluten fattas. Här kommer även information om den handledning som nu håller på att skapas.